Agronova | Restauració paisatgística  

Restauració paisatgística


Plantació i revegetació amb planta autòctona.

  • -La revegetació amb plantes autòctones, és la replantació d'espècies autòctones de la zona degradada que es vol recuperar, aconseguint així, mantenir la biodiversitat.
  • -Procurem potenciar els recurssos naturals de la zona, utilitzant espècies autòctones, ja siguins arbres i/o arbusts.


Estabilització de talusos amb elements inorgànics i orgànics.

  • -Si el terreny es pedregós o té certa inclinació com a suport, es poden utilitzar xarxes orgàniques, que les seves cèl.lules actuen de suport com a DICS i suporten així la hidrossembra. D'aquesta forma es controla també la erosió causada per l'aigua fluvial evitant així escorrenties i degradació del sòl.


Construcció d'esculleres

  • -Realitzem murs de contenció de terra, amb gabions, pedres i/ o blocs, evitant així que les terres inestables o en varis nivells es desmontin, donant així un relleu a l'espai treballat.
<< Tornar a serveis